jueves, 24 de mayo de 2012

VII CONCURSO INICIATIVAS UNIVERSITARIAS. “POR UNA MOVILIDAD SEGURA”, GALICIA 2012

Organizan y convocan:  Xefaturas Provinciais de Tráfico de ACoruña, Lugo, Ourense e Pontevedra. ONG Stop Accidentes, Dirección Xeral do Sistema Universitario de Galicia, Dirección Xeral de xuventude.
1. Obxectivos: Sensibilizar e  previr  o colectivo universitario sobre  a problemática que supón  a mobilidade. Realizar proxectos, que partindo do seu coñecemento e análise , poidan achegar posibles solucións que servan e axuden a diminuir os  accidentes de circulación. Diseñar e elaborar actividades ou recursos para implementar a Educación Vial e mellorar os comportamentos cívico-viais.
2. Ámbito do concurso: Poderán participar todos os  estudantes residentes en Galicia, que cursen estudos en calquera das tres universidades galegas, ou na UNED.
 3. Traballos: O proxecto pode presentarse en cada un dos idiomas oficias da nosa Comunidade Autónoma, por escrito, ou en formato audiovisual e en ambos os dous casos cunha copia en formato pdf. Deberá  ser orixinal e inédito sen que fora premiado noutros certames. A publicación escrita terá unaha extensión de 4 páxinas como mínimo e  de 40 como máximo. Se trata dun traballo audiovisual a sua duración non poderá superar os 15 minutos. Cada concursante poderá presentarse a título individual ou formando equipo. Neste caso terá que designar un representante.
 4. Contidos: O traballo debe achegar propostas novidosas e realizables, proxectos de investigación, que axuden a sensibilizar e actúen sobre a prevención dos accidentes de tráfico en temas relacionados co comportamento dos cidadáns, dá sua mobilidade, e seguridade (vehículos, infraesctructuras). Terase en conta a orixinalidade e creatividade dás propostas así como que fomenten uns comportamentos máis seguros e responsables en relación coa mobilidade no tráfico.
5. Lugar de presentación e prazos:  Remitiranse a Xefatura Provincial de tráfico da súa provincia antes do 23 de novembro de 2012 as 14h. Os traballos irán acompañados dunha copia e non constará identidade ningunha do autor nin sinatura que poida identificalo. Nun sobre aparte figurará o lema relacionado co traballo e no seu interior os seguintes documentos: Fotocopia do D.N.I. polo anverso e reverso, copia da admisión da matrícula na universidade, e datos personales (enderezo, número de teléfono, correo electrónico)
 6.  Xurado: O xurado calificador estará constituido por Un representante da Conselleria de Educación da Xunta de Galicia, Un representante de Stop Accidentes, Un representante da Dirección Xeral de Tráfico, Un xornalista da prensa galega
Estará presidido por un representantes dunha das universidades da nosa Comunidade
 7. Premios
1º premio: 1.000 euros + I PAD
Accesit: 750 euros+ + I PAD
 Os premios non poderán ser acumulativos nin divisibles e poderán ser declarados desertos polo xurado.
 8. Ditame: O dictame do xurado será inapelable e darase a coñecer a primeira quicena de decembro de 2012. A relación publicarase na páxina web de Stop Accidentes 
 9. Aceptación: A presentación dos traballos supón a total aceptación dás bases. Os traballos pasan a ser propiedade dá organización, que poderá facer o uso que consideren conveniente, sen pagar dereitos de autor.


                                 PROPOSTAS
Trátase de desenvolver iniciativas, ideas ou proxectos de investigación en temas relacionados coa seguridade viaria, e que poidan ser levados á práctica, valorando de xeito especial a orixinalidade e a creatividade, e por riba de todo, que ás propostas sexan viables, para así intentar mellorar ás pautas cívico-viarias dá xente nova.
Ás propostas tamen poden ser en forma de películas, cómics, música, debuxos animados, etc. Sempre que a mensaxe teña que ver coa mobilidade.
Trátase de sensibilizar os mozos e mozas, tendo en conta ,que é un colectivo dos máis afectados, xa que os accidentes de tráfico, representan unha dás primeiras causas de mortalidade, e por iso, queremos que sexan partícipes dos proxectos e programas para intentar previr os riscos que padecen na súa mobilidade.
O noso compromiso debe ser crear unha cultura baseada na responsabilidade que ten que ter a xente nova, facendoa partícipe de posibles solucións e entre todos conseguir reducir os accidentes de tráfico.
O Concurso vai dirixido o colectivo de estudantes dás tres Universidades de Galicia e dá UNED, incluíndo todas ás especialidades: Direito, Ciencias da Educación Arquitectura, Enxeñaría, Psicoloxía, Pedagoxía, Informática, Económicas, Imaxe e Son, etc.
Para máis información:

No hay comentarios: